Skip to Content
Sign In

Kế hoạch xét TN THCS năm học 2020-2021

12-05-2021

Kế hoạch xét TN THCS năm học 2020-2021

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: Trường THCS Bắc Dinh

Địa chỉ: TDP Hữu Nghị, Thị trấn nông trường Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình

Email: thcs_bacdinh@quangbinh.edu.vn

Website:thcsbacdinh.edu.vn